O czasopiśmie

Regulamin czasopisma naukowego Niderlandystyka Interdyscyplinarnie (NI)

 1. Niderlandystyka Interdyscyplinarnie to elektroniczne czasopismo naukowe wydawane przez Katedrę Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego (KN SN UWr).
 1. Czasopismo poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce niderlandystycznej i ma na celu konfrontowane jej z aktualnym stanem wiedzy w innych, pokrewnych dziedzinach humanistycznych, obejmujących m.in. takie obszary jak język, kultura (m.in. literatura dawna i współczesna, film, teatr), historia, problematyka polit.-społeczna.
 1. NI prezentuje teksty naukowe (a w szczególności artykuły naukowe i recenzje) studentów, doktorantów oraz specjalistów, zarówno w obszarze niderlandystyki, jak i w obrębie dziedzin pokrewnych.
 1. Teksty w NI ukazują się w czterech językach: niderlandzkim, polskim, angielskim lub niemieckim.
 1. Redakcja składa się z:
 • redaktora naczelnego,
 • członków redakcji
 • opiekuna naukowego
 1. Redaktora Naczelnego powołuje Rada Katedry Filologii Niderlandzkiej. Redaktor Naczelny powołuje pozostałych Członków Redakcji oraz kieruje pracami redakcji.
 1. Niderlandystyka Interdyscyplinarnie jest rocznikiem. Ponadto do czasopisma przynależy strona internetowa, na której zamieszczane są dodatki.
 1. Publikacja artykułów w NI jest nieodpłatna. Przesyłając artykuł do publikacji autorzy oświadczają, że jest on dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ i wyrażają zgodę na jego udostępnienie na stronie internetowej NI.
 1. Naukowy charakter Niderlandystyki Interdyscyplinarnie nadzoruje Opiekun Naukowy (pracownik KFN), będący członkiem trzyosobowego Komitetu Naukowego NI(składającego się z pracowników naukowych KFN UWr).
 1. Skład Komitetu Naukowego jest ustalany przez Radę Katedry FN w porozumieniu z Redakcją.
 1. Wymogi stawiane tekstom zgłaszanym do NI (stylesheet czasopisma) podane są na stronie internetowej czasopisma.
 1. Artykuły przekazane do publikacji w NI w pierwszej kolejności poddawane są recenzji wewnętrznej, przez redakcję NI.
 1. Ostateczną decyzję o skierowaniu artykułu do recenzji naukowej lub o odrzuceniu tekstu podejmuje Redaktor naczelny NI.
 1. Redakcja proponuje recenzentów naukowych artykułów. Recenzent naukowy powinien być pracownikiem naukowym UWr lub innej uczelni wyższej (polskiej lub zagranicznej) ze stopniem co najmniej doktora. Na drugiego recenzenta zaproponowani mogą zostać także uczestnicy III i IV roku st. doktoranckich.
 1. Wynik procedury recenzyjnej może być następujący:
 • pozytywny (tekst zostaje zaakceptowany bez konieczności zmian);
 • negatywny (tekst zostaje odrzucony);
 • warunkowy (tekst wymaga wprowadzenia poprawek zgodnie ze wskazówkami recenzentów).
 1. W NI mogą być publikowane wyłącznie artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje naukowe (zgodnie z zasadą double-blind review), oparte na formularzu recenzyjnym NI.
 1. Sekretarz redakcji NI archiwizuje dokumentację / korespondencję dot. procesu recenzyjnego.